Testler

Zekâ Testleri


WISC-R TESTİ

WISC-R zeka ölçeği, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan, güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bir testi uygulamasıdır. 6-16 yaşları arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Uygulama süresi çocuğun performansına göre değişiklik gösterebilmekte ve ortalama 1-3 saat arası sürmektedir.

WISC-R zeka ölçeği, her biri zekanın farklı alanlarını ölçen çeşitli alt testlerden oluşmaktadır. Alt testler kendi aralarında sözel ve performans testleri olarak ikiye ayrılırlar. Sözel bölümü alt testleri, Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik,  Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümü alt testleri ise Resim Tamamlama, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Resim Düzenleme, Şifre ve Labirent’tir.

WISC-R testi sadece çocuğun zihinsel performansını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda sözel ve performans bölümlerindeki puanlar, alt testler arasındaki ilişkiler çocukların bilişsel yapıları hakkında bizlere detaylı bilgiler sunar. Ayrıca çocuğun test sırasındaki davranış ve tutumları testin yorumlanmasında büyük önem taşımaktadır. Test sonuçları olası davranış problemleri, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, öğrenme bozukluğu gibi konularda bilgi vermekte ve algılama hızı, organize olabilme, zaman yönetimi gibi alanlarda da bilgilendirici olmaktadır.

STANFORD BİNET TESTİ

Stanford Binet Testi bireylerin zihinsel performanslarını değerlendirmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanabilmektedir.

Uzman kişiler tarafından bireysel olarak uygulanır. Küçük çocuklara uygulandığında yaklaşık yarım saat, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer. Stanford-Binet testi çeşitli yaşlardan kişilere uygulanabilmekle beraber çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için daha uygundur.

Çocuğun takvim yaşı ve test performansı değerlendirilerek genel bir zeka değeri hesaplanır. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki:sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, ince motor kullanımı, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleği alt testleridir.

PORTEUS LABİRENTLERİ

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel bir zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama becerisi ve genel yeteneği değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Test, yaş aralıklarına göre belirlenmiş 12 labirentli karttan oluşmaktadır. Verilen yönergeler doğrultusunda labirentlerin doğru şekilde çözülmesi temeline dayanır.

ALEXANDER PRATİK ZEKÂ-YETENEK TESTİ

7-19 yaş arasındaki kişilere uygulanmakta olan bir testtir. Özellikle ilkokulu bitiren çocukların teknik becerilerini ölçmek amacıyla kullanılır. Testtin içeriğinde tahta kutularda bulunan renkli küplerle çeşitli problemlerin çözülmesi istenir. Bireysel olarak yönergeler verilerek uygulanır.

GOODENOUGH-HARRIS RESİM TESTİ

3-15 yaş arası çocukların zekâsını ölçen bir performans testidir. Çocuklara boş bir kâğıt verilir ve bir insan resmi çizmesi istenir. Çizilen resim, çocukların cinsiyeti ve yaşına göre puanlanarak bir zeka puanı elde edilir. Zaman sınırlandırması yoktur.

CATTELL TESTİ

R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş kültürden bağımsız bir zekâ-performans testidir. 2A ve 3A olmak üzere iki formu vardır. Formlar yaş gruplarına göre kullanılır. 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir. Bireysel ve grup uygulamalarına uygundur. Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.

En önemli özelliği her toplumda uygulanabilen, performansa dayalı ve objektif bir test olmasıdır.

Gelişim Testleri

 

DENVER TARAMA TESTİ

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Çocuğun yaşına uygun kişisel-sosyal, ince motor, kaba motor, dil becerilerini değerlendirmek, gelişimsel durumlarını objektif olarak ölçmek ve izleyebilmek için kullanılan 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir..

Uygulama ebeveynlerden biri ve çocukla beraber yapılır. Bazı sorularda ebeveynler çocukla ilgili soruyu cevaplar. Bazı sorularda  ise çocuk cevap verir ya da kendisinden istenen etkinliği yapar. Uygulaması ortalama yarım saat sürer. Test sonucunda çocuğun farklı gelişim alanlarında yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığı belirlenir. Bu test çocuklarının hangi aylarda hangi becerilere sahip olabileceğini öğrenmek isteyen anne babalar için son derece yararlıdır.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir envanterdir. Envanterde çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, ince motor gelişimi, kaba motor gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Uzman uygulama esnasında anne-babaya sorular yöneltir ve aynı zamanda çocuğu gözlemler.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili ayrıntılı ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Anne-babalara çocuklarının davranışlarını, becerilerini gelişimsel açısından daha iyi gözlemleyebilme ve çocuklarını daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.

GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Görsel algı gelişimini ölçen bir performans testidir. Grup ya da bireysel uygulamaya uygundur. 36-80 aylık çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 geometrik şekilden oluşur. İtemleri yaş seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Testin sonucunda çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimi yaş seviyesine göre saptanır.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

2,5-18 yaş arası bireylerin dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir. Üzerinde resimler olan kartlar çocuklara gösterilir ve adı söylenen nesnenin kartta gösterilmesi istenir. Test, bireysel olarak uygulanır.

Testin amacı, dil gelişimde problem yaşayan, geç konuşan çocukların alıcı dil becerilerini objektif olarak tespit etmektir.

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocukların okula başlamaya hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanan bir testtir. Okul için gerekli olan motor, sosyal ve bilişsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin hem grup hem de bireysel olarak uygulanması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık yarım saattir. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır.

Testin sonucunda, çocuğun okula başlamaya ne ölçüde hazır olduğu ve gelişim düzeyiyle ilgili veriler elde edilir. Çocukları, okula başlamadan önce anaokulunun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için kullanılır.

Dikkat ve Algı Testleri

 

BURDON DİKKAT TESTİ

Dikkat becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylerde kullanılabilir. Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları çok önemlidir, isteksiz yapıldığında dikkatleri de zayıf olacağı için test doğru sonuçlar vermeyebilir.

Öğrencilerin test sonuçları bireysel olarak değerlendirilir. Test kâğıdında yapılan hataların yeri, sayısı, sıklığı yorumlanarak dikkat becerileri ölçülür ve her çocuk için bireysel olarak dikkat becerilerini geliştirmeleri için ihtiyacı olan stratejiler rapor olarak sunulur.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Görsel ve mekânsal belleğin değerlendirilmesinde kullanılır. Görsel belleği, motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. 8 yaş ve üzeri bireylere bireysel olarak uygulanan bir performans testidir. Dikkat eksikliği gibi durumların tespitinde kullanılır. Test sonucunda dikkat fonksiyonlarının değerlendirmesi ile ilgili bir rapor düzenlenir.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ

Görsel,  motor algılama becerilerini ölçmek amacıyla 5,5- 11 yaş arası çocuklara uygulanır. Toplam 9 adet kart çocuklara gösterilir ve üzerinde bulunan şekiller sırası ile çizdirilir. Çocukların bilişsel fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Performans testidir ve zaman sınırlaması yoktur.